Statut

Celem Fundacji jest świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

- Pomoc instytucjonalna dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

- Upowszechnianie, promowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

- Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

- Ochrona i promocja zdrowia.

- Nauka, edukacja, oświata i wychowania.

- Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- Działalność charytatywna.

- Promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin lub innych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

- Organizowanie i prowadzenie całodobowych miejsc wsparcia, świetlic, przedszkoli, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków mieszkalno-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek pomocy i rehabilitacji.

- Integrację i reintegrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

- Organizowanie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

- Upowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych i starszych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych do tych osób.

- Udzielanie pomocy w zaspokajaniu edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych.

- Podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia, terapii i rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej.

- Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

- Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych.

- Profilaktyka uzależnień poprzez tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych.

- Prowadzenie poradnictwa i edukacji związanej z problemami okresu okołoporodowego.

- Współpraca z centrum wolontariatu i ze studentami psychologii i pedagogiki.

- Organizowanie kwest pieniężnych, poszukiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, zbiórki charytatywne.