Statut Fundacji

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja ,,ŚWIAT WRAŻLIWY” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. O fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja został ustanowiona przez Barbarę Łapińską, Jolantę Rychlik, Renatę Wiktorię Dobrowolską zwane dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Działakiewicz-Posiła w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ulicy Wały Jagiellońskie nr 28/30/1, w dniu 02.10.2012.

 

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem woj. pomorskiego.

 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja, może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o zbliżonym charakterze działania.

 5. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbliżonych celach statutowych.

 6. Decyzje w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

 

§ 3

Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.

 

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Fundacja do swoich celów może zatrudniać pracowników.

 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 5

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6

 1. Celem Fundacji jest świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.

2) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

3) Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

4) Pomoc instytucjonalna dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

5) Upowszechnianie, promowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

6) Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

7) Ochrona i promocja zdrowia.

8) Nauka, edukacja, oświata i wychowania.

9) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

10) Działalność charytatywna.

11) Promocji i organizacji wolontariatu.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, rodzin lub innych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

2) Organizowanie i prowadzenie całodobowych miejsc wsparcia, świetlic, przedszkoli, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków mieszkalno-rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek pomocy i rehabilitacji.

3) Integrację i reintegrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

4) Organizowanie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

5) Upowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych i starszych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych do tych osób.

6) Udzielanie pomocy w zaspokajaniu edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi w szczególności dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych.

7) Podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia, terapii i rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej.

8) Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

9) Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych.

10) Profilaktyka uzależnień poprzez tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych.

11) Prowadzenie poradnictwa i edukacji związanej z problemami okresu okołoporodowego.

12) Współpraca z centrum wolontariatu i ze studentami psychologii i pedagogiki.

13) Organizowanie kwest pieniężnych, poszukiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, zbiórki charytatywne.

14) Współpraca z organizacjami administracji publicznej oraz z innymi instytucjami i podmiotami wspierającymi i działającymi na rzecz Fundacji.

2.Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 2. Działalność fundacji mieszcząca się w zakresie działalności pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków fundacji.

 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwaną przez Fundację przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

 4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5.Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalność pożytku publicznego.

6.Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest :

a) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych- PKD 88.10.Z

b) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 88.99.Z

c) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 86.90.Z

d) Działalność fizjoterapeutyczna- PKD 86.90.A

e) Pozostała działalność związana ze sportem -PKD 93.19.Z

f) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B

g) Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 94.99.Z

7.Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest :

a) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych- PKD 88.10.Z

b) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 88.99.Z

c) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 86.90.Z

d) Działalność fizjoterapeutyczna- PKD 86.90.A

e) Pozostała działalność związana ze sportem -PKD 93.19.Z

f) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B

g) Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 94.99.Z

8.Fundacja prowadzić może także działalność gospodarczą.

 

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000zł (jeden tysiąc złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 

§ 10

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn spadków zapisów

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku Fundacji

5) odsetek bankowych

6) dotacje subwencje i granty z instytucji wspierających organizacje pozarządowe,

7) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego

8) dochodów z działalności gospodarczej

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, w tym dochody z działalności gospodarczej jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

3. Fundacja może przyjąć spadek jedynie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 11

Działalność gospodarcza

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja to 1000 zł.

 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących zakresach:

1) Nr PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

2) Nr PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

3) Nr PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4) Nr PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

5) Nr PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (Catering)

 

§ 12

Statut Fundacji zabrania

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach .

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 4

Władze Fundacji

 

§ 13

 

Władzami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.

Zarząd

 

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa.

 2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatorów

 3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.

 4. Członkiem Zarządu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Kolejne Zarządy powoływane będą przez ustępujący Zarząd.

 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

2) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

3) Śmierci członka Zarządu.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.

 3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Realizacja celów statutowych,

2) Kierowanie działalnością bieżącą Fundacji,

3) Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5) Zatrudnienie pracowników i ustalanie środków na ich wynagradzania i nagrody,

6) Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz budżetu.

 

§ 16

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes przesyłając informacje o terminie posiedzenia ogólnie przyjęta droga informacji.

 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.

 4. Decyzje w sprawie:

1) Zmiany statutu,

2) Połączenia Fundacji z inną Fundacją,

3) Likwidacji Fundacji,

4) Podejmuje Zarząd .

 1. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa ,,Regulamin Zarządu Fundacji”

 

Rada Fundacji

 

§ 17

 1. Rada Fundacji składa się z 2 osób w tym przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów

 2. Członkowie Rady Fundacji:

1) Nie mogą być członkami Zarządu ani łączyć członkostwa w Radzie ze stosunkiem pracy w Fundacji,

2) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

4) Członkowie pełnią swoje funkcje w Radzie Fundacji honorowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:

1) Nadzór nad działalnością Fundacji,

2) Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,

3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

4) Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do rok. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 2. Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.

 

Rozdział 5

Sposób reprezentacji

 

§ 18

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków

Zarządu Prezesa i Wiceprezesa działających łącznie.

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. W razie likwidacji Fundacji ,Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.

 3. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd .

 4. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni prezes lub wiceprezes .

 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.